ฝ่ายบุคคลควรมีสวัสดิการอะไรให้กับพนักงานบ้าง

การดำเนินธุรกิจแต่ละครั้ง ผู้ประกอบการย่อมมีความมุ่งหวังว่าบริษัทหรือองค์กรของตนจะสามารถดำเนินงานได้ด้วยดี สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ตามต้องการ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้คือการสร้างแรงใจจูงใจให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดิการนับเป็นสิ่งที่ช่วยให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยจูงใจให้พนักงานสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลกับชีวิตประจำวัน สวัสดิการสำคัญที่ควรมีให้กับพนักงาน มีดังนี้

รวมสวัสดิการที่ควรมีให้กับพนักงาน

  1. สวัสดิการพนักงานขั้นพื้นฐาน
  2. สวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
1. สวัสดิการพนักงานขั้นพื้นฐาน

สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายหรือสวัสดิการพื้นฐานจำเป็นต้องมีในการทำงาน ถือเป็นสิ่งช่วยอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ช่วยให้พนักงานได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องเตรียมสวัสดิการเหล่านี้ให้พร้อมสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานในแต่ละวันได้อย่างเป็นปกติ สวัสดิการพื้นฐานที่ควรมี ได้แก่ น้ำสะอาด ห้องน้ำ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ค่าชดเชยพิเศษในการทำงาน ค่าชดเชยในการย้ายสถานที่ประกอบการ เป็นต้น

2. สวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน

สวัสดิการส่วนนี้เป็นสวัสดิการที่ช่วยให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยให้พนักงานไม่ต้องกังวลว่าจะทำงานหนักจนเกินไป สร้างแรงจูงใจให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ สวัสดิการที่ฝ่ายบุคคลควรมีเพื่อช่วยสร้างแรงใจให้พนักงาน คือ
  • สวัสดิการวันหยุดและวันลาของพนักงาน

วันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานถือเป็นสวัสดิการหลักที่พนักงานทุกคนพึงได้รับอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน ซึ่งช่วยให้พนักงานได้พักผ่อนจากหน้าที่การงานของตน ไม่ต้องเหนื่อยกับงานมากเกินไป ส่วนใหญ่งานที่มีวันหยุด สัปดาห์ละ 2 วัน มีแนวโน้มที่จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพดีมากกว่าการมีวันหยุดน้อย นอกจากวันหยุดประจำสัปดาห์แล้ว วันหยุดหรือวันลาอื่นๆ ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน เช่น วันลาพักร้อน วันลาป่วย ลากิจ เป็นต้น

  • สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ ประกันสังคม

พนักงานแต่ละคนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตไม่เท่ากัน บางคนที่ทำงานห่างไกลบ้านอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่พัก ค่าเดินทาง บางคนอาจจะพยายามทำงานล่วงเวลาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนมากขึ้น บริษัทจึงควรมีการช่วยเหลือสวัสดิการด้านนี้เพื่อให้พนักงานมีชีวิตดีมากขึ้น เช่น หอพักพนักงาน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง เงินโบนัส ค่าทำงานล่วงเวลา ประกันสังคม ประกันชีวิต และอาจจะมีการช่วยทุนการศึกษา เป็นต้น
  • สวัสดิการด้านสุขภาพ

สุขภาพของพนักงานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน บริษัทหรือองค์กรควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มาก แนะนำให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี กรณีที่เป็นงานที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพก็ควรหมั่นตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำ หากมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น อาจมีเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานพร้อมรับการดูแลสุขภาพอยู่เสมอโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องเงิน

สวัสดิการพนักงานเป็นสิ่งที่ช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้พนักงานจะได้รับผลตอบแทนการทำงานที่เป็นเงินแล้ว ฝ่ายบุคคลก็ไม่ควรมองข้ามสวัสดิการอื่นๆ ที่ช่วยสร้างเสริมกำลังใจให้กบพนักงานด้วย เพราะความสุขในการทำงานคือส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดี มีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสมอย่างมั่นคงและยั่งยืน
กลับไปที่หัวข้อ
ดูหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.